Стручно усавршавање наставника

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Данас, 13. јануара 2024. год. у школи је одржан семинар “Зашто зебре немају чир”, у организацији наше школе и Педагошког друштва Србије. Реализаторке семинара су биле Тамара Ђорђевић Николић, дипломирани психолог и Биљана Гавовић, дипломирани биолог. Специфични циљеви овог семинара су: 

Члан 23. 

(Правилник о стручном усавршавању и напредовању у звању наставника, васпитача и стручних сарадника)

У оквиру пуног радног времена запослени на пословима образовања и васпитања има право и дужност да сваке школске године:

1) оствари најмање 44 сата стручног усавршавања које предузима установа из члана 6. став 1. овог правилника;

2) похађа најмање један програм стручног усавршавања који доноси министар или одобрени програм из Kаталога програма стручног усавршавања из члана 4. став 1. тач. 2) и 4) овог правилника, за које, када су организовани радним даном, у складу са Законом и посебним колективним уговором, има право на плаћено одсуство;

3) учествује на најмање једном одобреном стручном скупу из члана 4. став 1. тачка 3) овог правилника.

Сат похађања програма стручног усавршавања има вредност бода.

Међународни скуп који се организује у Републици Србији, а није на листи стручних скупова од јавног интереса, одобрава Завод у складу са прописаном процедуром.

Бодови стручног усавршавања у установи

Бодови СУ у установи.doc