Савет родитеља

САВЕТ РОДИТЕЉА

Савет родитеља је почев од школске 2003/2004. године радио у складу са овлашћењима утврђеним Законом о основама система образовања и васпитања и Статутом школе. Активности из свог делокруга рада чланови Савета утврђиваће на редовним седницама које се одржавају на крају сваког класификационог периода, а по потреби и на ванредним седницама током школске године. Начин избора Савета родитеља утврђен је Статутом школе и Пословником о раду Савета родитеља. Осим што разматра намену коришћења средстава остварених од донација и средстава родитеља, Савет родитеља ће разматрати и друга питања утврђена Статутом школе, а своје предлоге, питања и ставове упућиваће Школском одбору, директору и стручним органима Школе. Сарадња породице и школе доприноси активирању и оспособљавању родитеља за педагошку делатност, омогућује им увид у оно што школа ради, колико је и како могуће помоћи и како је могуће ускладити педагошке мере. Задатак сарадње породице и школе је међусобна помоћ и усклађивање васпитних мера које предузимају. Као стручна институција која се, пре свега, бави образовно-васпитним радом школа треба да буде иницијатор те сарадње. Функција школе је упознавање родитеља са образовно-васпитним задацима школе и методама породичног васпитања. Сарадњу породице школа треба да користи за упознавање економских, социјалних и културних прилика средине у којој ученик живи. Ова два чиниоца у васпитању и образовању се морају помагати и уважавати оне васпитне функције које су специфичне за сваку од њих. Оквир индивидуалног живота дају вредности, обичаји и начин живота прве социјалне групе – породице. Без активне и адекватне сарадње породице и школа не може да, у потпуности, обави своју образовно-васпитну функцију. Родитељи пружају разнолику помоћ школи и наставницима. Та помоћ се, поред осталог, састоји у пружању информација и олакшица наставнику да упозна дете, услове у којима оно живи и ради, проблеме са којима се бори, особине његове личности, његове врлине и мане итд.  С друге стране, школа породици омогућава увид у њене резултате рада, упознаје их са променама и реформама које се дешавају у школи, како би их они схватили и прихватили, да би се код њих сузбило неповерење према новинама у раду, указује им на нужност стицања знања из области педагогије, психологије и др. наука, упућује их како да помогну деци у учењу, да савладају технике учења и стекну радне навике и сл. Школа рачуна на оно што остварује и што је остварила породица, као што породица прати и уважава резултате до којих долази школа и стара се да не дође до размимоилажења између ова два најутицајнија фактора у васпитању младих људи. Без блиске, садржајно богате и плански усмерене сарадње породице и школе не могу се, у потпуности, постићи постављени циљеви васпитања и образовања. 

Савет родитеља: 

1. предлаже и бира представнике родитеља ученика у орган управљања установе; 

2. предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада; 

3. учествује у поступку предлагања изборних предмета; 

4. разматра намену коришћења средстава од донација и средстава родитеља; 

5. разматра услове за рад школе; 

6. учествује у поступку прописивања мера за заштиту и безбедност деце; 

7. даје сагласност на програм и организовање екскурзија и разматра извештај о њиховом остваривању; 

8. разматра и друга питања утврђена Статутом. 

Савет родитеља ће разматрати и друга питања утврђена Статутом школе, а своје предлоге, питања и ставове упућиваће Школском одбору, директору и стручним органима Школе. 

Основни програмски задаци 

· Спровођење педагошко-психолошког образовања 

· Ангажовање родитеља у решавању питања ефикасности васпитно-образовног рада са ученицима 

· Организовање повезивања школе са локалном самоуправом и друштвеном средином 

· Организовање контаката са представницима друштвено-политичких организација у циљу обезбеђивања њихове помоћи у решавању појединих проблема 

· Организовање родитељских састанака 

· Предузимање потребних мера и акција у циљу стварања оптималних услова рада школе 

Савет родитеља_2023/2024
Савет родитеља_2022/2023