Медицинска сестра - техничар

 Назив квалификације: Медицинска сестра - техничар

 Подручје рада: Здравство и социјална заштита

 Ниво квалификације: IV

Уџбеници

Медицинска сестра - техничар_I-IV

1. Назив квалификације: Медицинска сестра-техничар 

2. Сектор - подручје рада: Здравство и социјална заштита 

3. Ниво квалификације: IV 

4. Сврха квалификације: спровођење поступка пријема и отпуста болесника, обављање здравствене неге  болесника и медикаментозног лечења болесника, спровођење дијагностичких и терапеутских поступака и  спровођење примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите. 

5. Начин стицања квалификације:  

Квалификација се стиче након успешно завршеног процеса средњег стручног образовања. 

6. Трајање:  

Програм средњeг стручног образовања за стицање квалификације траје четири године. 

7. Начин провере: 

Достигнутост исхода програма средњег стручног образовања се проверава на матурском испиту који  спроводи средња школа. 

8. Заснованост квалификације: 

Квалификација се заснива на опису рада, циљевима стручног образовања и исходима стручног  образовања. 

8.1. Опис рада 

Дужности - стручне компетенције: 

- Спровођење поступка пријема и отпуста болесника  

- Обављање здравствене неге болесника 

- Обављање медикаментозног лечења болесника 

- Спровођење дијагностичких и терапеутских поступака 

- Спровођење примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите

Наставни план