Контакт

Медицинска школа, Кнегиње Љубице 3-5, 19000 Зајечар

E-mail

skola@medicinskazajecar.edu.rs

Подаци о регистрацији школе

Назив школе: Медицинска школа

Законски заступник: Давор Јанковић

Адреса: Кнегиње Љубице 3-5 Зајечар

тел/факс: 019/422-629

e-mail: skola@medicinskazajecar.edu.rs

Званична страница: www.medicinskazajecar.edu.rs

Матични број: 07351330

ПИБ: 100578583

Шифра делатности: 

Средње стручно образовање - 8532

Подручје рада: Здравство и социјална заштита

Текући рачун: 840-1085660-20 код Управе за трезор - филијале у Зајечару

Облик својине: државна