Организација и извођење матурских испита 2020.

Матурски испит је један од елемената система обезбеђивања квалитета стручног образовања. Полагањем матурског испита у средњем стручном образовању, појединац стиче квалификацију неопходну за учешће на тржишту рада. Матурским испитом се проверава да ли је ученик, по успешно завршеном четворогодишњем образовању, стекао стандардом квалификације прописана знања, вештине, ставове и способности, тј. стручне компетенције за занимање(а) за које се школовао у оквиру образовног профила. Матурски испит састоји се од три независна испита: 

• испит из српског језика и књижевности, односно језика и књижевности на којем се ученик школовао (у даљем тексту: матерњи језик); 

• испит за проверу стручно–теоријских знања; 

• матурски практични рад. 

Поред дипломе, сваки појединац полагањем оваквог испита стиче и тзв. додатак дипломи - Уверење о положеним испитима у оквиру савладаног програма за образовни профил, чиме се на транспарентан начин послодавцима представљају стечене компетенције и постигнућа ученика. 

Приручник о полагању матурског испита у образовном профилу 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР 

Oнлајн тестови за ученике који полажу тест стручно теоријских знања по новом концепту. Тестови су састављени од задатака који су објављени у одговарајућим приручницима, прилагођени електронској форми и намењени ученицима искључиво за увежбавање (проверу усвојених знања). Тестовима се не прикупљају никакви подаци о ученицима, њиховим школама нити успешности ученика на тестовима. Ученици могу приступати тестовима више пута.

Медицинска сестра - техничар

Фармацеутски техничар

Распоред активности и полагања матурских испита

03.06.2020. (среда) - Подела сведочанства од 15:00 ч. на 30 мин. по 10 ученика

04.06.2020. (четвртак) - Израда матурског практичног рада за ФА од 8:30 ч.

05.06.2020. (петак) - Израда писменог задатка из Српског језика и књижевности од 11:00 ч.

06.06.2020.  (субота) - Израда матурског практичног рада МС  од 8:00 ч. и АС  од 9:00 ч.

07.06.2020. (недеља) -Израда матурског практичног рада МС и АС  од 8:00 ч.

08.06.2020. (понедељак) - Израда матурског практичног рада МС од 8:00 ч. Изборни предмет за АС – Гинекологија са негом од 10:30 ч. Акушерство са негом од 9:00 ч.

09.06.2020.  (уторак) - Изборни предмет за АС– Педијатрија са негом

10.06.2020. (среда) -  израда теста стручно-теоријских знања за смер Медицинска сестра – техничар од 10:00 ч.

11. 06. 2020. (четвртак) - израда теста стручно-теоријских знања за смер Фармацеутски техничар - 10:00 ч.

17.06.2020. (среда) - Подела диплома