Ученички парламент

Област рада Ученичког парламента

Област рада Ученичког парламента је дефинисана Повељом Уједињених нација о правима детета. Према овој Повељи деца имају:

- право на живот

- право на заштиту

- право на развој

- право на учешће.

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

Ученички парламент обухвата по 2 представника сваког разреда и из редова тих ученика се бира руководство парламента, председник, заменик и записничар, као и представници за учешће у Школском одбору.

Парламент има Статутарну повељу, поступак избора, мандат председника и начин одлучивања. Председник парламента образује радна тела. О свом раду председник подноси извештај парламенту. У нашој школи Парламент је формиран 2003. године. Сваке године бирају се нови ученици као представници Парламента у школи, а наравно одељења која сматрају да су их њихови представници адекватно представљали, могу да предложе и исте ученике као представнике за наредну школску годину.

За школску 2018/2019. годину планирамо следеће активности:

- мере за побољшање успеха,

- oрганизовање предавања на тему ,,Рад полицијe“ – упознавање чланова Ученичког парламента са активностима школског полицајцa,

- oбележавање значајних дана у години.

Оријентациони план Ученичког парламента за школску 2018/2019. годину

ЦИЉ: Афирмација рада Ученичког парламента у школи

ЗАДАЦИ:

1. Укључивање свих ученика школе у давању мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, Школском развојном плану, Школском програму, избору ученика, слободним активностима

2. Прихватање права и одговорности у циљу побољшања васпитно-образовног процеса

3. Уважавање личности ученика

4. Предлагање чланова Стручног актива за развојно планирање (ШРП) и Тима за превенцију вршњачког насиља из реда ученика

5. Побољшање функционалности и продуктивности Ученичког парламента

6. Подстицање удруживања чланова Ученичког парламента са заједницом других Ученичких парламената средњих школа и сарадња са удружењима и организацијама које се баве заштитом и унапређењем права ученика

7. Боље коришћење слободног времена

8. Учешће у реализацији активности планираних Школским развојним планом

9. Активно учешће ученика у самовредновању рада школе

10. Квалитетнија сарадња између ученика и наставника Могућност утицаја на одлуке битне за ученике

11. Квалитетнија сарадња ученика и наставника

12. Већа информисаност о улози школског полицајца за безбедност ученика

АКТИВНОСТИ:

1.1 Конституисање Ученичког парламента

1.2. Промовисање рада Парламента и избор чланства

1.3. Усвајање плана рада и Пословника о раду Парламента

1.4. Усвајање плана рада Ученичког парламента

1.5. Избор председника, заменика и записничара

1.6. Избор два представника за Школски одбор

1.7. Упознавање ученика са Конвенцијом о правима детета. Обележавање Дечје недеље

2.1. Анализа стања безбедности у школи – упознавање ученика са Правилником о безбедности

2.2. Анализа успеха и дисциплине на крају крају првог класификационог периода

2.3. Обележавање Светског дана борбе против сиде

2.4. Анализа предлога ученика за унапређење живота и рада школе

3.1. Анализа успеха и владања ученика на крају другог класификационог периода

3.2. Продубљивање контаката и договора са Ученичким парламентима других школа, размена мишљења, идеја и планирање заједничких акција

3.3. Организовање трибина поводом актуелних школских питања

4.1.Осмишљавање могућности сврсисходног коришћења слободног времена ученика, промоција и реализација тих идеја

4.2. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег класификационог периода

4.3. Обележавање Светског дана здравља

4.4. Анализа предлога ученика за унапређење живота и рада школе: о начину уређивања школског простора, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији манифестација ученика у школи и ван ње

4.5. Анализа стања безбедности у школи

5.1.Учествовање у акцијама које организује Црвени крст поводом Дана Црвеног крста

5.2. Договор о начину прославе матурске забаве

5.3. Учешће ученика у семинарима организованим од стране организација које сарађују са школом (Зајечарска иницијатива, Канцеларија за младе, Дом омладине)

5.4. Процена рада Парламента

Носиоци активности: представници Ученичког парламента, заинтересовани ученици, директор, професори појединих предмета (грађанско васпитање, здравствена група предмета), Тим за безбедност, представници Полицијске управе.

Време реализације: током школске 2018/19. године.