Савет родитеља

ПРЕДСТАВНИЦИ САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА 2022/23.

М11 - Вањица Тошић

М12 - Наташа Керкез

М13 - Ивана Пешић

Сет14 - Зоран Петковић

Фа15 - Александра Савић

М21 - Данијела Стевановић

М22 - Анкица Грујић

М23 - Андријана Цанић

Мсв24 - Мирослав Младеновић

Фа25 - Слађана Мушатовић

М31 - Сања Микић

М32 - Ана Јовановић

Лт33 - Иван Цветковић

Фа34 - Наташа Илић

М41 - Дејан Антонијевић

М42 - Јовиша Петровић

Пс43 - Јасмина Божиновић

Фа44 - Цацић Марина

САВЕТ РОДИТЕЉА

Савет родитеља је почев од школске 2003/2004. године радио у складу са овлашћењима утврђеним Законом о основама система образовања и васпитања и Статутом школе. Активности из свог делокруга рада чланови Савета утврђиваће на редовним седницама које се одржавају на крају сваког класификационог периода, а по потреби и на ванредним седницама током школске године. Начин избора Савета родитеља утврђен је Статутом школе и Пословником о раду Савета родитеља. Осим што разматра намену коришћења средстава остварених од донација и средстава родитеља, Савет родитеља ће разматрати и друга питања утврђена Статутом школе, а своје предлоге, питања и ставове упућиваће Школском одбору, директору и стручним органима Школе. Сарадња породице и школе доприноси активирању и оспособљавању родитеља за педагошку делатност, омогућује им увид у оно што школа ради, колико је и како могуће помоћи и како је могуће ускладити педагошке мере. Задатак сарадње породице и школе је међусобна помоћ и усклађивање васпитних мера које предузимају. Као стручна институција која се, пре свега, бави образовно-васпитним радом школа треба да буде иницијатор те сарадње. Функција школе је упознавање родитеља са образовно-васпитним задацима школе и методама породичног васпитања. Сарадњу породице школа треба да користи за упознавање економских, социјалних и културних прилика средине у којој ученик живи. Ова два чиниоца у васпитању и образовању се морају помагати и уважавати оне васпитне функције које су специфичне за сваку од њих. Оквир индивидуалног живота дају вредности, обичаји и начин живота прве социјалне групе – породице. Без активне и адекватне сарадње породице и школа не може да, у потпуности, обави своју образовно-васпитну функцију. Родитељи пружају разнолику помоћ школи и наставницима. Та помоћ се, поред осталог, састоји у пружању информација и олакшица наставнику да упозна дете, услове у којима оно живи и ради, проблеме са којима се бори, особине његове личности, његове врлине и мане итд.

С друге стране, школа породици омогућава увид у њене резултате рада, упознаје их са променама и реформама које се дешавају у школи, како би их они схватили и прихватили, да би се код њих сузбило неповерење према новинама у раду, указује им на нужност стицања знања из области педагогије, психологије и др. наука, упућује их како да помогну деци у учењу, да савладају технике учења и стекну радне навике и сл. Школа рачуна на оно што остварује и што је остварила породица, као што породица прати и уважава резултате до којих долази школа и стара се да не дође до размимоилажења између ова два најутицајнија фактора у васпитању младих људи. Без блиске, садржајно богате и плански усмерене сарадње породице и школе не могу се, у потпуности, постићи постављени циљеви васпитања и образовања.

Савет родитеља:

1. предлаже и бира представнике родитеља ученика у орган управљања установе;

2. предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;

3. учествује у поступку предлагања изборних предмета;

4. разматра намену коришћења средстава од донација и средстава родитеља;

5. разматра услове за рад школе;

6. учествује у поступку прописивања мера за заштиту и безбедност деце;

7. даје сагласност на програм и организовање екскурзија и разматра извештај о њиховом остваривању;

8. разматра и друга питања утврђена Статутом.

Савет родитеља ће разматрати и друга питања утврђена Статутом школе, а своје предлоге, питања и ставове упућиваће Школском одбору, директору и стручним органима Школе.

Основни програмски задаци

· Спровођење педагошко-психолошког образовања

· Ангажовање родитеља у решавању питања ефикасности васпитно-образовног рада са ученицима

· Организовање повезивања школе са локалном самоуправом и друштвеном средином

· Организовање контаката са представницима друштвено-политичких организација у циљу обезбеђивања њихове помоћи у решавању појединих проблема

· Организовање родитељских састанака

· Предузимање потребних мера и акција у циљу стварања оптималних услова рада школе