САВЕТ РОДИТЕЉА
Представници Савета родитеља


https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/zaposleni/savet-roditela/%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%99%D0%B0.jpg?attredirects=0
Савет родитеља
 
је почев од школске 2003/2004. године радио у складу са овлашћењима утврђеним Законом о основама система образовања и васпитања и Статутом школе. Активности из свог делокруга рада чланови Савета утврђиваће на редовним седницама које се одржавају на крају сваког класификационог периода, а по потреби и на ванредним седницама током школске године. Начин избора Савета родитеља утврђен је Статутом школе и Пословником о раду Савета родитеља. Осим што разматра намену коришћења средстава остварених од донација и средстава родитеља, Савет родитеља ће разматрати и друга питања утврђена Статутом школе, а своје предлоге, питања и ставове упућиваће Школском одбору, директору и стручним органима Школе. Сарадња породице и школе доприноси активирању и оспособљавању родитеља за педагошку делатност, омогућује им увид у оно што школа ради, колико је и како могуће помоћи и како је могуће ускладити педагошке мере. Задатак сарадње породице и школе је међусобна помоћ и усклађивање васпитних мера које предузимају. Као стручна институција која се, пре свега, бави образовно-васпитним радом школа треба да буде иницијатор те сарадње. Функција школе је упознавање родитеља са образовно-васпитним задацима школе и методама породичног васпитања. Сарадњу породице школа треба да користи за упознавање економских, социјалних и културних прилика средине у којој ученик живи. Ова два чиниоца у васпитању и образовању се морају помагати и уважавати оне васпитне функције које су специфичне за сваку од њих. Оквир индивидуалног живота дају вредности, обичаји и начин живота прве социјалне групе – породице. Без активне и адекватне сарадње породице и школа не може да, у потпуности, обави своју образовно-васпитну функцију. Родитељи пружају разнолику помоћ школи и наставницима. Та помоћ се, поред осталог, састоји у пружању информација и олакшица наставнику да упозна дете, услове у којима оно живи и ради, проблеме са којима се бори, особине његове личности, његове врлине и мане итд. 

С друге стране, школа породици омогућава увид у њене резултате рада, упознаје их са променама и реформама које се дешавају у школи, како би их они схватили и прихватили, да би се код њих сузбило неповерење према новинама у раду, указује им на нужност стицања знања из области педагогије, психологије и др. наука, упућује их како да помогну деци у учењу, да савладају технике учења и стекну радне навике и сл. Школа рачуна на оно што остварује и што је остварила породица, као што породица прати и уважава резултате до којих долази школа и стара се да не дође до размимоилажења између ова два најутицајнија фактора у васпитању младих људи. Без блиске, садржајно богате и плански усмерене сарадње породице и школе не могу се, у потпуности, постићи постављени циљеви васпитања и образовања. 

Савет родитеља: 

1. предлаже и бира представнике родитеља ученика у орган управљања установе; 
2. предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада; 
3. учествује у поступку предлагања изборних предмета; 
4. разматра намену коришћења средстава од донација и средстава родитеља; 
5. разматра услове за рад школе; 
6. учествује у поступку прописивања мера за заштиту и безбедност деце; 
7. даје сагласност на програм и организовање екскурзија и разматра извештај о њиховом остваривању; 
8. разматра и друга питања утврђена Статутом. 

Савет родитеља ће разматрати и друга питања утврђена Статутом школе, а своје предлоге, питања и ставове упућиваће Школском одбору, директору и стручним органима Школе. 

Основни програмски задаци 

· Спровођење педагошко-психолошког образовања 
· Ангажовање родитеља у решавању питања ефикасности васпитно-образовног рада са ученицима 
· Организовање повезивања школе са локалном самоуправом и друштвеном средином 
· Организовање контаката са представницима друштвено-политичких организација у циљу обезбеђивања њихове помоћи у решавању појединих проблема 
· Организовање родитељских састанака 
· Предузимање потребних мера и акција у циљу стварања оптималних услова рада школе 

План рада Савета родитеља


ПРОГРАМСКИ САДРЖА
Ј

ДИНАМИКА


Конституисање Савета родитеља

СЕПТЕМБАР

Извештај о упису у школску 2016/17. годину
Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за претходну школску годину
Усвајање Извештаја о припремљености школе за почетак нове школске године
Доношење Одлуке о висини учешћа родитеља у побољшању стандарда образовања
Доношење Одлуке о избору осигуравајуће компаније за осигурање ученика
Извештај о успеху и изостанцима ученика на крају претходне школске године
Доношење Oдлуке о изради идентификационих картица
Извођење екскурзија у школској 2016/2017. години
Усвајање Извештаја о успеху и владању ученика на крају првог класификационог периода

НОВЕМБАР

 

Усвајање Извештаја са екскурзије ученика трећег разреда
Безбедност ученика
Доношење Oдлуке о избору добављача за радне униформе
Усвајање финансијског извештаја о утрошку средстава прикупљених од родитеља
Усвајање Извештаја о успеху и владању ученика на крају првог полугодишта школске 2016/2017. године, предлог мера за смањење изостанака ученика са наставе

ФЕБРУАР

Доношење Одлуке о извођењу ђачке екскурзије у школској 2017/2018. години
Извештај о реализацији наставе и ваннаставних активности
Актуелне информације о раду школе
Избор туристичке агенције за извођење екскурзије ученика III разреда у школској 2017/2018. години
Предлог плана уписа ученика у први разред шк. 2017/18. године
Усвајање Извештаја о успеху и владању ученика на крају трећег класификационог периода школске 2016/2017. године и предлог мера за смањење изостанака и побољшање успеха ученика

АПРИЛ

Давање сагласности на програм, цену и избор туристичке агенције за извођење ђачке екскурзије ученика III разреда у школској 2017/2018. години
Усвајање Извештаја о успеху и владању ученика на крају II полугодишта школске 2016/2017. године

ЈУН

Усвајање Извештаја о реализацији Школског развојног плана за школску 2016/2017. годину
Давање сагласности на избор уџбеника
Постигнућа на такмичењима
Реализација плана и програма редовне наставе и ваннаставних активности
Упознавање са активностима школе у протеклом периоду и плановима за наредни период