АКТИВНОСТИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Област рада Ученичког парламента

Област рада Ученичког парламента је дефинисана Повељом Уједињених нација о правима детета. Према овој Повељи деца имају:

- право на живот
- право на заштиту
- право на развој
- право на учешће.

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

Ученички парламент обухвата по 2 представника сваког разреда и из редова тих ученика се бира руководство парламента, председник, заменик и записничар, као и представници за учешће у Школском одбору.

Парламент има Статутарну повељу, поступак избора, мандат председника и начин одлучивања. Председник парламента образује радна тела. О свом раду председник подноси извештај парламенту. У нашој школи Парламент је формиран 2003. године. Сваке године бирају се нови ученици као представници Парламента у школи, а наравно одељења која сматрају да су их њихови представници адекватно представљали, могу да предложе и исте ученике као представнике за наредну школску годину.

За школску 2018/2019. годину планирамо следеће активности:

- мере за побољшање успеха,
- oрганизовање предавања на тему ,,Рад полицијe“ – упознавање чланова Ученичког парламента са активностима школског полицајцa,
- oбележавање значајних дана у години.


Оријентациони план Ученичког парламента за школску 2018/2019. годину


ЦИЉ: Афирмација рада Ученичког парламента у школи

ЗАДАЦИ:
1. Укључивање свих ученика школе у давању мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, Школском развојном плану, Школском програму, избору ученика, слободним активностима
2. Прихватање права и одговорности у циљу побољшања васпитно-образовног процеса
3. Уважавање личности ученика
4. Предлагање чланова Стручног актива за развојно планирање (ШРП) и Тима за превенцију вршњачког насиља из реда ученика
5. Побољшање функционалности и продуктивности Ученичког парламента
6. Подстицање удруживања чланова Ученичког парламента са заједницом других Ученичких парламената средњих школа и сарадња са удружењима и организацијама које се баве заштитом и унапређењем права ученика 
7. Боље коришћење слободног времена
8. Учешће у реализацији активности планираних Школским развојним планом
9. Активно учешће ученика у самовредновању рада школе
10. Квалитетнија сарадња између ученика и наставника Могућност утицаја на одлуке битне за ученике
11. Квалитетнија сарадња ученика и наставника
12. Већа информисаност о улози школског полицајца за безбедност ученика

АКТИВНОСТИ:
1.1 Конституисање Ученичког парламента
1.2. Промовисање рада Парламента и избор чланства
1.3. Усвајање плана рада и Пословника о раду Парламента
1.4. Усвајање плана рада Ученичког парламента
1.5. Избор председника, заменика и записничара
1.6. Избор два представника за Школски одбор
1.7. Упознавање ученика са Конвенцијом о правима детета. Обележавање Дечје недеље

2.1. Анализа стања безбедности у школи – упознавање ученика са Правилником о безбедности
2.2. Анализа успеха и дисциплине на крају крају првог класификационог периода
2.3. Обележавање Светског дана борбе против сиде
2.4. Анализа предлога ученика за унапређење живота и рада школе

3.1. Анализа успеха и владања ученика на крају другог класификационог периода
3.2. Продубљивање контаката и договора са Ученичким парламентима других школа, размена мишљења, идеја и планирање заједничких акција
3.3. Организовање трибина поводом актуелних школских питања
4.1.Осмишљавање могућности сврсисходног коришћења слободног времена ученика, промоција и реализација тих идеја
4.2. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег класификационог периода
4.3. Обележавање Светског дана здравља
4.4. Анализа предлога ученика за унапређење живота и рада школе: о начину уређивања школског простора, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији манифестација ученика у школи и ван ње
4.5. Анализа стања безбедности у школи
5.1.Учествовање у акцијама које организује Црвени крст поводом Дана Црвеног крста
5.2. Договор о начину прославе матурске забаве
5.3. Учешће ученика у семинарима организованим од стране организација које сарађују са школом (Зајечарска иницијатива, Канцеларија за младе, Дом омладине)
5.4. Процена рада Парламента

Носиоци активности: представници Ученичког парламента, заинтересовани ученици, директор, професори појединих предмета (грађанско васпитање, здравствена група предмета), Тим за безбедност, представници Полицијске управе.

Време реализације: током школске 2018/19. године.
АКЦИЈЕ УЧЕНИКА