МС

СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

1. Назив квалификације: Медицинска сестра-техничар 

2. Сектор - подручје рада: Здравство и социјална заштита 

3. Ниво квалификације: IV 

4. Сврха квалификације: спровођење поступка пријема и отпуста болесника, обављање здравствене неге  болесника и медикаментозног лечења болесника, спровођење дијагностичких и терапеутских поступака и  спровођење примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите. 

5. Начин стицања квалификације:  

Квалификација се стиче након успешно завршеног процеса средњег стручног образовања. 

6. Трајање:  

Програм средњeг стручног образовања за стицање квалификације траје четири године. 

7. Начин провере: 

Достигнутост исхода програма средњег стручног образовања се проверава на матурском испиту који  спроводи средња школа. 

8. Заснованост квалификације: 

Квалификација се заснива на опису рада, циљевима стручног образовања и исходима стручног  образовања. 

8.1. Опис рада 

Дужности - стручне компетенције: 

- Спровођење поступка пријема и отпуста болесника  

- Обављање здравствене неге болесника 

- Обављање медикаментозног лечења болесника 

- Спровођење дијагностичких и терапеутских поступака 

- Спровођење примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите

Дужности - стручне  

компетенције 

Задаци - jединице компетенцијa

Спровођење поступка пријема и  отпуста болесника 

- Административни поступак и санитарна обрада болесника, упознавање са  кућним редом, формирање здравствене документације 

- Чување одеће, новца и драгоцености 

- Административни поступак код отпуста болесника и у случају смрти - Одржавање хигијене, повољне микроклиме и естетског изгледа болесничке  собе 

- Спровођење мера за спречавање интрахоспиталних инфекција - Припрема раствора за дезинфекцију 

- Спровођење свих метода стерилизације

Обављање здравствене неге  болесника

- Намештање и пресвлачење кревета непокретном болеснику према  одређеном положају 

- Купање, прање косе и пресвлачење непокретног болесника 

- Мењање положаја болесника у кревету 

- Нега оболеле усне шупљине 

- Спречавање компликација од дуготрајног лежања (декубитис, упала плућа,  тромбоза, укочења, душевна напетост) 

- Купање и превијање одојчета, нега коже и слузнице 

- Помоћ непокретном болеснику при вршењу физиолошких потреба. - Посматрање и уочавање промена у изгледу болесника, реаговању на  околину, стање свести, стање покретљивости, евидентирање и извештавање  о стању болесника 

- Контрола и регистровање виталних знакова (температура, пулс, дисање,  крвни притисак) 

- Мерење телесне тежине и висине, израчунавање идеалних вредности. - Посматрање карактеристика излучевина, евидентирање излучевина и  сакупљање за анализеЗавод за унапређивање образовања и васпитања 

13 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

Матурски практичан рад - медицинска сестра – техничар 


- Храњење болесника, вештачка исхрана болесника, специфична исхрана  болесника, храњење одојчади

Обављање медикаментозног  лечења болесника

- Примена пероралне терапије и контрола узимања лекова 

- Примена лекова епикутано 

- Примена парентералне терапије – субкутаних, интрамускуларних и  интравенских ињекција 

- Примена физикалних средстава у лечењу болесника, масажа, облози - Примена кисеоника 

- Примена лекова за очи, уши и нос 

- Примена инхалационе терапије 

- Учествовање у окупационој терапији

Спровођење дијагностичких и  терапеутских поступака

- Припрема и учествовање у визити 

- Припрема болесника за лекарски преглед 

- Узимање и слање материјала на лабораторијске прегледе (столица, урин,  крв, гној) 

- Припрема прибора и болесника и извођење испирања телесних шупљина  (уво, нос, желудац, бешика, црева, материца) 

- Припрема болесника и прибора и асистирање код разних пункција  (плеурална, абдоминална, лумбална) 

- Припрема материјала за вађење желудачног и дуоденалног сока - Припрема материјала и болесника, учествовање код давања инфузије и  трансфузија 

- Припрема материјала и извођење клизме за чишћење  

- Узимање средњег млаза урина код жена и мушкараца, катетеризација  мокраћне бешике. 

- Општа припрема болесника за разне операције 

- Општа постоперативна нега оперисаних болесника 

- Примена основних завоја 

- Припрема за превијање и обраду ране 

- Пружање прве помоћи болеснику (вештачко дисање, заустављање  крварења, обрада рана, имобилизација и стављање удлага, гипсање) - Припрема болесника и материјала за разна дијагностичка, лабораторијска,  радиолошка и друга испитивања 

- Примопредаја службе, евидентирање важних података о здрављу болесника

Спровођење примарне,  

секундарне и терцијарне  

здравствене заштите

- Учествовање у систематским прегледима, превентивним акцијама,  вакцинацијама и кућном лечењу 

- Учествовање у осигуравању услова рада у примарној здравственој заштити;  у планирању, програмирању и извођењу медицинске заштите и  осигуравању просторних, координационих и организационих услова за  примарну, секундарну и терцијарну здравствену заштиту8.1.1. Екстремни услови под којима се обављају дужности: нема. 

8.1.2. Изложеност ризицима при обављању дужности: 

- ризик од инфекција. 

8.2. Циљеви стручног образовања 

- Циљ стручног образовања за квалификацију МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР је оспособљавање  лица за спровођење поступка пријема и отпуста болесника, обављање здравствене неге болесника и  медикаментозног лечења болесника, спровођење дијагностичких и терапеутских поступака и спровођење  примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите. 

Неопходност и сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног  образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређивања запошљивости, усмерава да лица буду  оспособљавана за:  

- примену теоријских знања у практичном контексту; 

- примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада; 

- примену мера заштите животне средине у процесу рада;

Завод за унапређивање образовања и васпитања 

14 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

Матурски практичан рад - медицинска сестра – техничар 

- употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду  и свакодневном животу; 

- преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери; - препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу. 

8.3. Исходи стручног образовања

Стручне  

компетенције 

Знања 

Вештине 

Способности и  

ставови

По завршеном програму образовања, лице ће бити у стању да:

спроводи поступак  пријема и отпуста  болесника 

- наведе процедуру по којој се  врши пријем и смештај  

болесника;  

- наведе врсте санитарне обраде  примљеног болесника; 

- наведе специфичне врсте  санитарне обраде према стању  болесника; 

- наведе процедуру и улогу  сестре за припрему болесника  за преглед; 

- наведе процедуру за припрему  болесника и документације за  отпуст из болнице; 

- наведе процедуру и пратећу  документацију у случају  

смрти; 

- обави пријем и смештај  болесника према  

процедури;  

- уради санитарну обраду  примљеног болесника  

према специфичној  

процедури за стање  

болесника; 

- припреми болесника и  асистира при прегледу; 

- уради припрему болесника  и документацију за отпуст  из болнице; 

- обави процедуру и  

документацију у случају  смрти;

- савесно,  

одговорно, уредно  и прецизно обавља  поверене послове; 

- ефикасно планира  и организује  

време; 

- испољи позитиван  однос према  

значају  

спровођења  

прописа и  

важећих стандарда  у здравству; 

- испољи позитиван  однос према  

функционалности  и техничкој  

исправности  

уређаја које  

користи при  

обављању посла; 

- испољи  

љубазност,  

комуникативност  и флексибилност у  односу према  

сарадницима; 

- ради у тиму; 

- буде оријентисан  ка пацијенту; 

- буде прилагодљив  на промене и да  

решава проблеме у  раду; 

- испољи  

иницијативност и  предузимљивост у  раду; 

- испољи  

самокритичност и  објективност при  

обављању посла; 

- испољи позитиван  однос према  

професионално 

етичким нормама  и вредностима.

обавља  

здравствену негу  болесника

- наведе врсте активних,  

пасивних и принудних  

положаја болесника;  

- наведе начине транспорта  покретног и непокретног  

болесника;  

- опише пресвлачење покретног  и непокретног болесника;  

- опише пресвлачење  

болесничке постеље; 

- наведе значај и начине  

одржавања личне хигијене  болесника и хигијене  

болесничке собе; 

- објасни основне појмове о  инфекцији, интрахоспиталним  инфекцијама и мерама  

заштите од инфекција; 

- објасни основне појмове о  стерилизацији, врстама и  

начину припреме материјала  за стерилизацију, контролу и  чување стерилног материјала; - наведе начине заштите  

животне средине и управљање  медицинским отпадом; 

- наведе виталне знаке, начине  мерења, регистрације и  

праћења стања болесника; 

- наведе врсте дијагностичког  материјала (брис, излучевине,  крв, ликвор и др.) узимање,  прикупљање и слање на  

анализе; 

- наведе принципе природне и  вештачке исхране;

- помогне покретном и  

непокретном болеснику да  обави личну хигијену; 

- помогне пресвлачење  

покретног и обави  

пресвлачење непокретног  болесника;  

- намести и пресвуче  

болесничку постељу и да се  стара о хигијенском  

одржавању болесничке  

собе; 

- постави болесника у  

одговарајући положај и да  га припреми за транспорт; - примени опште мере у  превенцији  

интрахоспиталних  

инфексија; 

- припреми материјал за  стерилизацију,  

дезинфекцију, контролише  услове антисепсе и  

примени процедуре  

заштите животне средине; - измери, региструје и прати  виталне знаке, телесне  

карактеристике и стање  

болесника; 

- припреми болесника и узме  материјал за дијагностичке  анализе (брис, излучевине,  крв, ликвор и др.) 

- организује одговарајућу  исхрану за покретне и  

непокретне болесникеЗавод за унапређивање образовања и васпитања 

15 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

Матурски практичан рад - медицинска сестра – техничар - спроведе храњење путем  назогастричне сонде и  

гастростоме;


обавља  

медикаментозно  лечење болесника

- наведе принципе требовања и  чувања лекова; 

- наведе процедуру припреме  медикамената и болесника за  оралну, парентералну,  

перкутану, ректалну и  

инхалациону терапију, коју је  прописао лекар; 

- наведе могуће нежељене  ефекте при давању лека и  

мере које је неопходно  

предузети;  

- наведе принципе анти-шок  терапије;

- требује, дозира лекове,  припреми болесника и да  одговарајућу  

медикаментозну терапију,  према процедури коју је  прописао лекар; 

- требује, дозира лекове,  припреми болесника за  

апликацију лекова (оралну,  парентералну, перкутану,  ректалну и инхалациону); 

- прати и регистује реакцију  и дејство лека; 

- припреми и примени анти шок терапију;

спроводи  

дијагностичке и  

терапеутске  

поступке

- наведе и објасни организацију  рада интерног одељења; 

- наведе и објасни сестринске  интервенције у нези и  

асистирању у лекарским  

процедурама код  

интернистичких болесника  (пункције, скопије, ЕКГ,  

инхалације); 

- наведе и објасни организацију  рада инфективног одељења; - наведе и објасни сестринске  интервенције у нези и  

асистирању лекару код  

дијагностичко-терапијских  процедура и лечења  

инфективних болесника  

(пункција, скопија, изолација,  карантин); 

- наведе и објасни организацију  рада хируршког одељења; 

- наведе и објасни сестринске  интервенције у нези и  

асистирању лекару код  

дијагностичко-терапијских  процедура и лечења код  

хируршких болесника,  

повреда костију, зглобова и  меких ткива;  

- наведе и објасни организацију  рада неуролошког одељења; - наведе и објасни сестринске  интервенције у нези и  

асистирању лекару код  

дијагностичко-терапијских  процедура и лечења  

неуролошких болесника; 

- наведе и објасни организацију  рада психијатриског одељења; - наведе и објасни сестринске  интервенције у нези и  

асистирању лекару код  

дијагностичко-терапијских  процедура у лечењу  

психијатриских болесника;

- припреми материјал и  

асистира код  

дијагностичко-тераписких  процедура и лечења  

интернистичких болесника  (пункције, скопије, ЕКГ,  инхалације); 

- припреми материјал и  

асистира код  

дијагностичко-терапијских  интервенција и лечења  

инфективних болесника  /пункција, скопија,  

изолација, карантин / 

- припреми материјал и  

асистира код хируршких  интервенција и код лечења  повреда костију, зглобова и  меких ткива;  

- прати, региструје промене  и стање болесника у пост  оперативном току; 

- припреми материјал и  

асистира код специфичних  дијагностичко-терапијских  интервенција и лечења  

неуролошких болесника; - припреми материјал и  

асистира код специфичних  дијагностичко-терапијских  интервенција и лечења  

психијатријских болесника;Завод за унапређивање образовања и васпитања 

16

Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

Матурски практичан рад - медицинска сестра – техничар 

спроводи  

примарну,  

секундарну и  

терцијарну  

здравствену  

заштиту

- објасни појам здравља; 

- наведе принципе здравственог  васпитања; 

- наведе принципе планирања и  програмирања здравствено васпитног рада у циљу  

промоције здравља и  

превенције болести; 

- наведе методе и средства која  се могу користити у  

здравственим и другим  

установама за различите групе  становништва; 

- наведе принципе процеса  здравствене неге и лечења у  кућним условима.

- учествује у организацији и  реализацији систематских  прегледа и вакцинацији  

одређених група  

становништва; 

- реализује процес  

здравствене неге и лечења у  кућним условима; 

- планира и програмира  здравствено-васпитни рад у  циљу промоције здравља и  превенције болести; 

- примени методе  

здравствено-васпитног рада  у здравственим и другим  установама за различите  групе становништва.


Comments