ФА

Дужност- стручне компетенције: 
 • Извођење и надзор технолшких фаза у фармацеутској и козметичкој индустрији
 • Контролисање производног процеса и вођење производно-контролне администрације
 • Обезбеђивање прописних хигијенских услова и заштите на раду
 • Вођење промета лекова у велетрговини
 • Рад у јавној апотеци

Трајање: Програм средњег стручног образовања за стицање квалификације траје четири године.

Циљ стручног образовања за квалификацију Фармацеутски техничар је оспособљавање лица за извођење и надзор технолошких фаза у фармацеутској и технолошкој индустрији, контролисање производног процеса и вођење производне-контролне администрације, обезбеђивање прописаних хигијенских услова и заштите на раду, за вођење промета лекова у велетрговини и рад у јавној апотеци.

https://sites.google.com/a/medicinskazajecar.edu.rs/medicinska-skola-zajecar/obrazovni-profili/farmaceutski-tehnicar/%D1%84%D0%B02.jpg

Способности и ставови

По завршеном програму образовања, лице ће бити у стању да:
 • савесно, одговорно, уредно и прецизно обавља поверене послове;
 • ефикасно планира и организује време;
 • испољи позитиван однос према значају спровођења прописа и важећих стандарда у здрaвству;
 • испољи позитиван однос према функционалности и техничкој исправности машина и уређаја које користи при обављању посла;
 • испољи љубазност, комуникативност и флексибилност у односу према сарадницима;
 • ради у тиму;
 • буде оријентисан ка клијенту;
 • буде прилагодљив на промене у раду;
 • испољи позитиван однос према професионално-етичким нормама и вредностимаComments