Насловна‎ > ‎

Организација и извођење матурских испита 2020.

Матурски испит је један од елемената система обезбеђивања квалитета стручног образовања. Полагањем матурског испита у средњем стручном образовању, појединац стиче квалификацију неопходну за учешће на тржишту рада. Матурским испитом се проверава да ли је ученик, по успешно завршеном четворогодишњем образовању, стекао стандардом квалификације прописана знања, вештине, ставове и способности, тј. стручне компетенције за занимање(а) за које се школовао у оквиру образовног профила. Матурски испит састоји се од три независна испита: 

• испит из српског језика и књижевности, односно језика и књижевности на којем се ученик школовао (у даљем тексту: матерњи језик); 
• испит за проверу стручно–теоријских знања; 
• матурски практични рад. 

Поред дипломе, сваки појединац полагањем оваквог испита стиче и тзв. додатак дипломи - Уверење о положеним испитима у оквиру савладаног програма за образовни профил, чиме се на транспарентан начин послодавцима представљају стечене компетенције и постигнућа ученика. https://drive.google.com/file/d/1ZYMdRI98HgBVkEEpoVlMtRVixhi4CaP1/view?usp=sharing

Oнлајн тестови за ученике који полажу тест стручно теоријских знања по новом концепту. Тестови су састављени од задатака који су објављени у одговарајућим приручницима, прилагођени електронској форми и намењени ученицима искључиво за увежбавање (проверу усвојених знања). Тестовима се не прикупљају никакви подаци о ученицима, њиховим школама нити успешности ученика на тестовима. Ученици могу приступати тестовима више пута.


Comments