Циљеви Eразмус+ пројекта „Геријатрија“

  • Развијање стручних компетенција ученика у смислу стицања нових знања и вештина из области здравствене неге геријатријске популације;
  • Унапређивање квалитета наставе кроз размену искустава и стручно усавршавање наставника и ученика;
  • Усавршавање језичких компетенција ученика и наставника и вештина комуникације;
  • Развијање социјалних вештина, толеранције и емпатије према старијим особама,
  • стицање самопоуздања у практичном раду;
  • Јачање дигиталних компетенција ученика и наставника;
  • Развијање мултикултуралне свести боравком у другој земљи и упознавањем њених географских одлика, историје, културе и обичаја;
  • Осавремењивање приступа настави, наставних метода и садржаја рада у практичној настави;
  • Преношење искустава, знања и вештина стечених током мобилности осталим наставницима, ученицима и широј јавности;
  • Интегрисање нових знања и вештина у кључне школске документе: Школски програм, Програм наставе и учења, Годишњи план рада Школе и Школски развојни план.